1. Baptisten Gemeente Zwolle

Vastgelegd in de statuten van oktober 2016

Voor de statuten en het huishoudelijk reglement van onze gemeente kunt u hier klikken.

De Baptistengemeente Zwolle maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

De gemeente aanvaardt als haar grondslag het Woord van God, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel. Zij gelooft daarom in één God, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Licht uit Licht, God uit God, van hetzelfde wezen met de Vader. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. Die mens is geworden, geboren uit de maagd Maria Die voor ons is gekruisigd. Die voor onze zonden geleden heeft, is gestorven en begraven en op de derde dag, overeenkomstig het woord van de profeten is opgestaan, en opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader; vanwaar Hij naar Zijn belofte weer zal komen om al de Zijnen tot Zich te verzamelen en als rechtvaardige wereldrechter op te treden. En in de persoon van de Heilige Geest, die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die gesproken heeft door de profeten, aan de gemeente gegeven is en in haar woont.

 

Doel van de gemeente:

De gemeente stelt zich te doel:

  1. haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en in de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus.
  2. om overeenkomstig het bevel van de Heer te bidden en te werken voor de mensheid, de bekering van zondaren en de komst van Gods Rijk.
  3. het Evangelie te verkondigen onder haar medemensen, om hen de weg van het heil te wijzen. 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer en KvK nummer

Fiscaal nummer

Ons RSIN nummer is 003883516

 

KVK nummer

76462404

3. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Zwolle

Burgemeester Drijbersingel 15

8021 DA Zwolle

Secretaris@baptistenzwolle.nl

Voor telefonisch contact zie pagina Contact

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Zwolle bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

2 overige raadsleden

 

Adviserend:

1 voorganger (vacant)

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Algemeen

De baptistengemeente de Samenhof  is een christelijke geloofsgemeenschap in Zwolle en bestaat uit 82 leden. Daarnaast zijn er diverse vrienden en gasten nauw betrokken bij de gemeente.

In deze christelijke gemeenschap staat de Bijbel , het Woord van God, als richtsnoer voor leer en leven en het evangelie van Jezus Christus centraal. Om vorm en inhoud te geven aan de geloofsbelijdenis en -beleving komt de gemeente met regelmaat vrijwillig bij elkaar in erediensten en avondmaal. Daarnaast zijn er zijn er in de gemeente negen groepen actief, nl;  de zondagsschool, twee jeugdgroepen, een jongerengroep, groep Ontmoeting, de seniorengroep 55+, vrouwengroep Panta Rhei, groep Timotheüs en een Bijbelstudiegroep.

 

Gemeenschap

De gemeente kenmerkt zich in de navolging van Christus, door liefdevolle pastorale aandacht en betrokkenheid bij de gemeenschap van gelovigen onderling. Zij ervaart de verantwoordelijkheid om in woord en in daad getuigenis af te leggen van de betekenis van een leven in Christus.

 

Geloof

Er kan door het geloofsgesprek nieuw vertrouwen ontstaan, hoop worden aangeboord, liefde van en voor God opnieuw of voor het eerst worden ontdekt, geloof gewekt.

 

Samenleving

Daarnaast streeft de gemeente naar een missionaire gerichtheid om het Bijbelse verhaal door te vertellen. Er is een verlangen om als gemeente meer naar buiten te treden en van betekenis te zijn voor anderen in de omgeving; het vorm en inhoud kunnen geven aan zingeving door het verbinden van geloof en de praktijk van het alledaagse leven. De gemeente wil gestalte geven aan haar Bijbelse roeping door ook van betekenis te zijn voor mensen buiten de kerk. Zij wil contact maken en in verbinding staan met mensen uit de omgeving. Om vanuit evangelisch perspectief te kunnen anticiperen op behoeften en vragen van de ander.

De gemeente wil actief verbonden zijn met de lokale wijkgemeenschap en werkt daardoor ook nauw samen met andere kerken in de wijk en zoekt ook de samenwerking met niet-christelijke instellingen.

Baptisten Gemeente Zwolle maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

De link naar bijlage 2 is http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie 

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

 

Artikel 1

De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2             

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. 

 

DOEL

Artikel 3   

Het doel van de Unie is:

onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van de unie zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

We zijn een gemeente waar veel gebeurd, we hebben diverse activiteiten waarvan u ook op onze website meer kunt lezen. Naast deze activiteiten en de zondagse samenkomsten zijn er in het afgelopen jaar bijzondere diensten en bijeenkomsten gehouden. 

9. Giften

Giften kunnen worden gestort op de bankrekening van de Baptisten Gemeente Zwolle:

NL72 RABO 037 73 64 746 onder vermelding van het doel, bijvoorbeeld "vrijwillige bijdrage" of "kerstdankoffer"

 

9. Financiële verantwoording en ANBI