Keuze voor verbinding

We zijn een kleine geloofsgemeenschap waar leden en vrienden zich met elkaar verbonden weten. “Kiezen voor verbinding” is het motto dat wij als gemeente gestalte wensen  te geven. We willen open staan voor elkaar, maar ook voor onze omgeving. Belangstellenden en wie een geestelijk onderdak zoeken zijn dan ook van harte welkom. Wij willen een open geloofsgemeenschap zijn, waarin ruimte is voor verschillen in geloofsopvatting.

 

Over ons geloof

Natuurlijk kennen we een gemeenschappelijk fundament, nl. Jezus Christus. In Hem herkennen wij de goddelijke liefde, die zo onnoemelijk groot is dat hij schuld vergeeft en doodlopende levens een nieuw en blijvend perspectief biedt. Wij geloven in Hem als de Opgestane. Hij is onze inspiratiebron voor heel ons leven. Wij geloven dat wat we zelf ervaren hebben, ook belangrijk is voor hen die nog zoeken naar een fundament onder hun leven.

Schuld, vergeving en nieuw perspectief is ook wat in de doop op belijdenis wordt uitgedrukt. Om dit ritueel van Bijbelse oorsprong volledig tot zijn recht te laten komen dopen wij in onze gemeente dan ook door onderdompeling.

Wij achten het vanzelfsprekend dat leden en vrienden de intentie hebben om te leven overeenkomstig de belijdenis van hun geloof.

Over de doop kunt u elders op deze site meer lezen

Maandelijks vieren wij - met een ieder die gelooft en die dit wenst – het avondmaal.

Ook dit is een ritueel van bijbelse oorsprong en het vertelt op indringende wijze welk offer Jezus voor ons heeft gebracht en hoe kostbaar dit is.

 

Over onze zondagse diensten/vieringen

Onze (kerk)diensten of vieringen zijn eenvoudig. We zingen liederen uit een eigen zangbundel of uit de bundel Opwekkingsliederen. De begeleiding is door ons muziekteam.

De diensten worden voorgegaan door onze eigen voorganger of door een gastspreker. Het rooster is te vinden bij agenda.

Voor de kinderen is er zondagschool (kindernevendienst).

 

Nadere informatie

De gemeente heeft een kerkenraad, (bestuur) die verantwoording verschuldigd is aan de gemeentevergadering (gevormd door de leden en toegankelijk voor vrienden. Minimaal tweemaal per jaar komt deze bijeen). De gemeentevergadering is het hoogste orgaan van de gemeente.

Onze gemeente is autonoom. Dat wil zeggen dat – ook al is de gemeente aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland – wij geheel onafhankelijk ons eigen beleid voeren. Eén van de gevolgen van deze autonomie is, dat Baptistengemeenten verschillend van karakter kunnen zijn.

Naast de kerkenraad is er een pastoraal team dat gevormd wordt door een aantal leden van onze gemeente. Het pastoraal team neemt zelf initiatief tot het van tijd tot tijd bezoeken van leden en vrienden, maar men kan ook ten allen tijde een beroep op het team doen. Speciale aandacht is er voor zieke en oudere leden en vrienden.

 

Welke groepen en kringen er in de gemeente zijn kunt u elders op deze site onder groepen lezen.